CBT Center:مرکز مشاوره و روانشناسی شناخت و رفتار

برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش ها: جهت ارتقا تراز بهداشت جاری دانشجویان و پیشگیری از آسیب های احتمالی، در حیطه های آیتم نیاز دانشجویان. کارگاه آموزشی «آموزش همیاران و اعتمادسازی» ویژه همیاران سالم روان دانشگاههای تراز استان خراسان جنوبی حیاتی درس دادن پزشک حمید مسعودی، استادیار مجموعه جامعهشناسی دانش کده بیرجند، به عملکرد مرکز مشاوره …

ادامه مطلب