آنچه مدیران B2B از محتوای رهبری فکری می خواهند

بر اساس تحقیقات اخیر Edelman و LinkedIn، تصمیم گیرندگان B2B محتوای رهبری فکری را ترجیح می دهند که فروشندگی نداشته باشد و دارای لحن انسانی و دیدگاه روشن باشد.

این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی در ژوئن و ژوئیه 2021، بین 3593 مدیر B2B جهانی که محتوای رهبری فکری مصرف می‌کنند، تهیه شده است.

تنها 15 درصد از پاسخ دهندگان کیفیت کلی محتوای رهبری فکری را که مصرف می کنند را بسیار خوب یا عالی ارزیابی می کنند.

چگونه تصمیم گیرندگان B2B محتوای رهبری فکری را ارزیابی می کنند

تصمیم گیرندگان B2B می گویند بزرگترین کاستی های محتوای رهبری فکری این است که قطعات بیش از حد بر فروش متمرکز شده اند و تفکر غیراصولی دارند/فقدان ایده های جدید.

بزرگترین کاستی های محتوای رهبری فکر

حدود 64 درصد از پاسخ دهندگان می گویند که محتوای رهبری با لحن انسانی و کمتر رسمی را به محتوایی که حتی روشن و روشنفکرانه است ترجیح می دهند.

حدود 67 درصد از پاسخ دهندگان می گویند که محتوای رهبری فکری را ترجیح می دهند که به طور برجسته POV یک نویسنده قابل شناسایی را نشان دهد تا محتوایی که نویسنده را شناسایی نمی کند.

آنچه تصمیم گیرندگان B2B برای محتوای رهبری فکری توصیه می کنند

اکثر تصمیم گیرندگان B2B می گویند که محتوای رهبری فکری را ترجیح می دهند که تحریک کننده باشد، دارای کارشناسان موضوع باشد، از داده های شخص ثالث استفاده کند و بر تحلیل روندهای فعلی تمرکز کند.

انواع رهبری فکری که تصمیم گیرندگان B2B ترجیح می دهند

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده در ژوئن و ژوئیه 2021، بین 3593 مدیر B2B جهانی که محتوای رهبری فکری مصرف می کنند، تهیه شده است.