آیا بازاریابی یا فروش دارای استراتژی مشتری است؟

بر اساس تحقیقات اخیر شورای CMO و KPMG، اکثر بازاریابان ارشد می گویند که استراتژی مشتری به یک اندازه در اختیار بازاریابی و فروش در سازمان آنها نیست.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 300 رهبر بازاریابی در صنایع و مناطق جغرافیایی است.

تنها 39 درصد از بازاریابان ارشد می گویند که بازاریابی و فروش به طور مشترک مالک و اجرای استراتژی مشتری در سازمان خود هستند. 30٪ می گویند بازاریابی مالک استراتژی مشتری است اما برای پیاده سازی با فروش شریک می شود، 16٪ می گویند که استراتژی مشتری متعلق به یک عملکرد جداگانه است (مثلاً یک مشتری ارشد/دیجیتال/افسر رشد) و 15٪ می گویند بازاریابی مالک و استراتژی مشتری را اجرا می کند. .

آیا فروش یا بازاریابی دارای نتایج نظرسنجی استراتژی مشتری است؟

در مورد داده‌های مشتری، 36 درصد از بازاریابان ارشد می‌گویند که مالکیت آن متعلق به بازاریابی و فروش است، 25 درصد می‌گویند که در سیلوها متعلق به بازاریابی و فروش است، 18 درصد می‌گویند که متعلق به یک عملکرد جداگانه است، 13 درصد می‌گویند که متعلق به آن است. در اصل متعلق به بازاریابی با دسترسی محدود توسط فروش است و 8٪ می گویند که در اصل متعلق به فروش با دسترسی محدود توسط بازاریابی است.

چه کسی مالک داده های مشتری در نتایج نظرسنجی سازمان شما است

بازاریابان ارشد می گویند که مهمترین عواملی که همراستایی بهتر بازاریابی و فروش را محدود می کند، فناوری پراکنده، محدودیت بودجه/منابع و ساختار سازمانی است.

عوامل اصلی که همسویی بازاریابی و فروش را محدود می کند

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 300 رهبر بازاریابی در صنایع و مناطق جغرافیایی است.