از صفر تا صد مدیریت پروژه های کوچک

هرم رئیس پروژه، یکی از از اهمیت ترین و اولین اشکال راستا مدیریت پروژه می باشد که نشان دهنده جایگاه، استانداردها، متدولوژی ها و سیستم ها و ابزارهای رئیس پروژه می باشد. هر یک‌سری به فرمان کوروش، مهندسان و سازندگان پاسارگاد مکلف بودند شرح کار خویش و همینطور برنامه کاری روز آن گاه خویش را در لوحههایی که به نام کارنامک پر اسم و رسم بود، بنگارند البته امروزه جز کلیدی تکیه بر حدسیات نمیتوان اظهارنظر قاطعی پیرامون روش دقیق رئیس پروژههای عظیم عهد و پیمان باستان ابراز داشت چرا که متاسفانه تاکنون هیچ مدرک و نشانهای دال بر چگونگی بکار بستن روشها و تکنیکهای مدیریت پروژه در همین طرحها پروژه دانشجویی طراحی وبسایت اصلی وردپرس یافت نشده است. در واقع کنترل، اجرای ظریف و تام برنامه تدوینشده به جهت پروژه هست بگونهای که هنگام خروج از برنامه بتوان اهمیت تشخیص علل و طرح اقتصادیترین عمل ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اول و با خویش بازگرداند. تمام منابع و ابزارها می بایست مقیاس پذیر باشند، چرا که بایستی بتوان متناسب اهمیت نیاز پروژه مقدار تمرکز و دوران را مشخص کرد. تمام فرایندها بایستی مشخص و معلوم و پر‌نور باشند و ابزارها هم برای به کارگیری کلیه در دسترس و آسان باشند. فرآیندها و ابزارها باید مقیاس پذیر و سازگار با این پروژهها باشند. اما تاریخچه مدیریت پروژه در دنیای جدید به سالهای ابتدایی ده سال 1900 میلادی گشوده می‌گردد جایی که هنری گانت حساس گسترش نمودار میلهای ابداعی خود آغازگر حرکت پرشتاب بعدی طی سال های دهه 1950 و 1960 میلادی در پروژههای نظامی و هوا فضای آمریکا و آن‌گاه انگلستان گردید. آرمان ها و هدف ها تعیینشده حکومت در مرحله برنامهریزی بلندمدت یا این که استراتژیک، برنامه (Plan) نامیده می‌گردد که این برنامهها حساس اهداف کیفی هستند مانند برنامه گسترش صنعت های شیمیایی، برنامه توسعه و گسترش شبکه راههای کشوری. کتاب مرجع مهندسان صنایع اشاره می دارد که هنری گانت به کمک ابزار ابداعی خویش در خلال مبارزه جهانی اولیه توانست زمان تولید کشتیهای ترابری خویش را به مقدار چشمگیری کوتاه نماید.