استراتژی بازاریابی – چرا تیم های فروش سرنخ های بازاریابی را رد می کنند

چرا فروشندگان سرنخ هایی را که از تیم بازاریابی شرکتشان می آید را رد می کنند؟ چرا بازاریابان فکر می کنند سرنخ ها رد می شوند؟

برای پی بردن به این موضوع، RollWorks از 527 فروشنده و 323 بازاریاب نظرسنجی کرد.

فروشندگان می گویند اگر با معیارهای حساب هدف (صنعت، اندازه شرکت، درآمد)، معیارهای فردی (نقش، ارشدیت)، یا پر کردن فرم محتوا مطابقت نداشته باشند، به احتمال زیاد سرنخ ها را رد می کنند.

بازاریابان به طور دقیق پیش بینی می کنند که اگر فروشندگان با معیارهای حساب هدف (صنعت، اندازه شرکت، درآمد) یا معیارهای فردی (نقش، سابقه) مطابقت نداشته باشند، به احتمال زیاد فروشندگان را رد می کنند. با این حال، بازاریابان اهمیت پر کردن فرم را دست کم می گیرند.

اگر سرنخ از یک حساب «بالا» باشد، فروشندگان می‌گویند سیگنال‌هایی که به احتمال زیاد از بازاریابی می‌پذیرند بازدید از سایت و پر کردن فرم محتوا است.

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 527 فروشنده و 323 بازاریاب است.