بزرگترین چالش هایی که فروشندگان با آن روبرو هستند

طبق تحقیقات اخیر Vidyard، فروشندگان می گویند بزرگترین چالش هایی که در فرآیند فروش با آن مواجه هستند محدودیت های بودجه، عوامل اقتصادی و ارتباط با مشتریان بالقوه است.

این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی است که بین 27 نوامبر و 9 دسامبر 2022 بین 720 متخصص فروش انجام شده است.

حدود 53٪ از پاسخ دهندگان محدودیت های بودجه را به عنوان یکی از بزرگترین مسائلی که در فرآیند فروش با آن مواجه هستند، 52٪ عوامل اقتصادی و 42٪ ارتباط با مشتریان بالقوه / رزرو جلسات با مشتریان بالقوه را ذکر می کنند.

بزرگترین چالش ها در نتایج نظرسنجی فرآیند فروش

تنها 9 درصد از فروشندگان می گویند که محیط کار فعلی آنها عمدتاً یا منحصراً در دفتر است و فقط 4 درصد ترجیح می دهند که به طور عمده یا منحصراً در دفتر کار کنند.

نتایج نظرسنجی محیط های کاری و ترجیحات فروشندگان

فروشندگان می‌گویند که کمیته‌های خریدی که با آن‌ها مواجه می‌شوند، اغلب بسیار بزرگ هستند و تنها ۷ درصد می‌گویند که معمولاً با یک تصمیم‌گیر سروکار دارند.

اندازه کمیته های خرید که فروشندگان می گویند با آنها روبرو می شوند

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی است که بین 27 نوامبر و 9 دسامبر 2022 بین 720 متخصص فروش انجام شده است.