ترجیحات خدمات مشتری در هنگام بحران

بر اساس تحقیقات CGS ، مردم هنوز در مواقع بحرانی تماس های تلفنی را برای تعامل با خدمات مشتری ترجیح می دهند.

این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی از 2000 نفر در انگلستان و ایالات متحده تهیه شده است.

حدود 57 درصد از پاسخ دهندگان در بریتانیا و 51 درصد در ایالات متحده می گویند که در مواقع بحرانی برای خدمات فوری به مشتریان از تلفن/صدا استفاده می کنند.

اینفوگرافیک (در زیر) یافته های بیشتر این نظرسنجی را بررسی می کند ، از جمله بینش هایی در مورد نحوه ارائه خدمات بهتر به مشتریان توسط مشاغل.


اینفوگرافیک را بررسی کنید:

اینفوگرافیک خدمات مشتری COVID