خرید فسفریک اسید 85%

به عامل مناسب بودن از آن در همین صنعت زیاد استعمال می شود. اگر فردی این ماده را استنشاق کرد سریعا او را به هوای آزاد ببرید و در رخ حاد بودن احوال به دکتر معالج مراجعه کنید. هدف از همین مطالعه مقایسه اثرات ضد میکروبی و سیتوتوکسیک محلول اسید فسفریک 37٪ مهم بقیه ماده آب پاشی هست که طبق معمول در ریشه دندان به کار گیری می خرید فسفریک اسید آزمایشگاهی شود. نتایج: اسید فسفریک فعالیت ضد میکروبی بالاتری در مقایسه اهمیت بقیه آب پاشی های آزمایش شده ارائه می دهد. دارای توجه به زنده ماندن سلول ، همین محلول نتایج شبیه نتیجه ها دارای 5.25 Na NaOCl و 2 chlor کلرهگزیدین (ژل و محلول) را نشان داد ، در حالی که 17 ED EDTA و 10 acid اسید سیتریک زنده ماندن سلول فراتر در مقایسه اهمیت سایر آبیاران است. مدل های میکروارگانیسم های Candida albicans (ATCC 10556) ، Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ، Enterococcus faecalis (ATCC 29212) و اشریشیا کلی (ATCC 25922) در 5 درصد صفحات تزریق قلب مغز رویش کردند (BHI ، Lab M ، Bury ، انگلستان) ، در حالی که Actinomyces meyeri (ATCC 33972) ، Parvimonas micra (ATCC 33270) ، Porphyromonas gingivalis (ATCC 49417) و Prevotella nigrescens (ATCC 33563) در ورقه های خیره کننده و غریب بی هوازی آجر (FAA ، آزمایشگاه M ، بوری ، انگلستان) رویش دیتا شدند. پانصد میلی لیتر از هر سوسپانسیون میکروارگانیسم آزمایش به جهت تلقیح بطری های شیشه ای حاوی 50 میلی لیتر BHI Agar (آزمایشگاه M ، Bury ، انگلستان) در 46 درجه سانتیگراد قبل از ترکیب شدن و ریختن بر روی صفحات 150 میلی متری حاوی یک لایه از قبل انتخاب شده مولر هینتون به کار گیری شد. علاوه بر همین ، همگی آبیاران اثر ضد میکروبی بر بر روی هشت سویه آزمایش شده داشتند. اگر چه همین محلول نتیجه های مطلوبی را نشان داده میباشد ، آنالیز مختصات دیگر از گزاره اثرات سیتوتوکسیک و ضد میکروبی آن از حیث بالینی در عمل ریشه دندان آیتم نیاز است. به کارگیری از آن در اندودنتیکس برای از دربین بردن لایه اسمیر نتایج مطلوبی را نشان داد. در ارتودنسی قبل از قرار دادن براکت و سایر وسایل دندانپزشکی برای تمیز نمودن استعمال می شود. از اسید فسفریک بعنوان طعم دادن به مواد غذایی هم به کار گیری می شود. سویه های هوازی ( C. albicans ) و غیرهوازی اختیاری ( E. coli ، S. aureus ، E. faecalis ) به شکل جداگانه در لوله های حاوی 5 میلی لیتر محلول نمکی استریل تلقیح شدند. سه لوله استیل ضد زنگ استریل شده 8.0×1.0×10.0 mm به سطح های محیط اضافه شده و با 0.2 میلی لیتر از هر ماده خالص یا این که ترکیبی لبریز شد. این یک مانع میان مواد مالامال کننده و عاج سلامت میباشد که از نفوذ مواد آب پاشی به لوله های عاجی دوری می نماید ، ریزنشت مواد آب بندی شده معمول را ارتقا می دهد و مقاومت لینک مواد مبتنی بر رزین را کمتر می دهد.