فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

در واقعیت ، دریچه های تخلیه فشار در نتیجه منفجر شدن دیگهای بخار زمان در دست گرفتن صحیح اختراع نشده اند. دریچه فشارشکن اهمیت عملکرد مستقیم زمانی که فشار تلاش می نماید از حد تنظیم شده شیر عبور کند به شتاب جواب می دهد. در گزینه مختصات شیر فشارشکن کارتریجی پیلوت دار Pilot Operated یا شیر فشارشکن اصلی خط دستور سان می توان به قابلیت تنظیم دقیق فشار در مقادیر زیر بدلیل گوشه و کنار کوچک پیلوت و داشتن فنر سبکتر نسبت به سوپاپ کارتریجی کارایی مستقیم، ضد شوک بودن یا این که میراکننده ضربات در مدار هیدرولیک، امکان در اختیار گرفتن از روش خط پیلوت اشاره کرد. مزیت اساسی شیر تخلیه فشار ، پرهیز از عملکرد نامناسب سیستم در زمان جدا فشار است. نگرانی کلیدی همین می باشد که آیا واشر تعیین شده در تمام محدوده دمای آیتم انتظار به صحت کار خواهد کرد یا خیر. سازش مواد مهر و موم مهم مایع و محدوده دمای فعالیت به به عبارتی میزان اساسی است. خاصیت شیمیایی مایع می بایست قبل از انتخاب بهترین مواد برای به کار گیری شما در حیث گرفته شود. مواد انتخاب شده به جهت شیر کاهش فشار نیکی فقط نیاز به سازگاری حیاتی مایع دارا هستند بلکه بایستی بتوانند در دمای عمل گزینه انتظار نیز به درستی فعالیت کنند. در موقعیت کار ، شیر فشارشکن فشار به طور معمول بسته می ماند تا وقتی که فشارهای بالا دست، به فشار تهیه و تنظیم شده مورد فشار شکن هیدرولیک حیث برسند. طراحی های پیستونی اکثر وقت ها در مواردی که به فشارهای فشارشکن بیشتری نیاز باشد ، در مواردی که ناهمواری نگران کننده هست یا این که در مواردی که فشار فشارشکن نیازی به تحمل شدید وجود ندارد ، استعمال می شود. سوای وجود سوپاپ فشارشکن در مدار ، افزایش فشار سیستم در طی هر سیکل می تواند به چهار تا روستا برابر تنظیمات جبران کننده برسد. می قدرت آن را در مدارهای حیاتی پمپ های جبران کننده فشار به جهت کمتر فشار فشار به کارگیری کرد. بسیاری از دریچه های فشارشکن فشار مهم تنظیماتی طراحی شده اند که به کاربر اجازه می دهد حساس تغییر‌و تحول نیروی وارد شده به وسیله فنر منبع ، نقطه تنظیم فشار فشارشکن را تهیه و تنظیم کند.