مشاغل بازاریابی که بیشتر توسط هوش مصنوعی مختل می شوند

بر اساس تحقیقات اخیر از Authority Hacker، بازاریابان دیجیتال می‌گویند که نقش‌های صنعتی که احتمالاً بیشتر توسط هوش مصنوعی مختل می‌شوند، نویسندگان محتوا، بازاریابان ایمیل و مدیران رسانه‌های اجتماعی هستند.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 3812 بازاریاب دیجیتال است.

حدود 82 درصد از پاسخ دهندگان می گویند که نویسندگان محتوا با خطر بالایی از اختلال ناشی از هوش مصنوعی مواجه هستند، 43 درصد می گویند که بازاریابان ایمیل با ریسک بالایی مواجه هستند و 34 درصد می گویند که مدیران رسانه های اجتماعی با ریسک بالایی مواجه هستند.

نقش های شغلی با بالاترین خطر نتایج نظرسنجی اختلال هوش مصنوعی

بیش از نیمی (50.6 درصد) از بازاریابان دیجیتال می گویند که نگران تهدید هوش مصنوعی شغلشان هستند.

نگرانی مردم در مورد هوش مصنوعی مشاغل آنها را تهدید می کند

یک سوم از بازاریابان دیجیتال می گویند که شرکت آنها قبلاً برخی از وظایف را که به طور سنتی توسط افراد دارای هوش مصنوعی انجام می شد جایگزین کرده است.

درصد مشاغلی که برخی از وظایف انسانی را با هوش مصنوعی جایگزین کرده اند

حدود 73 درصد از بازاریابان دیجیتال می گویند که حداقل کمی نگران تشابه روزافزون محتوای هوش مصنوعی با محتوای نوشته شده توسط افراد هستند.

نگرانی از تشابه روزافزون هوش مصنوعی به نوشته های انسانی

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 3812 بازاریاب دیجیتال است.