نظامنامه و ضوابط طراحی هتل

در صورتی که راهرو طولانی باشد (كه در اکثر موارد چنین است) واجب می باشد كه همین فاصله در نقاطی شكسته شود و این كار میتواند به كمك تعریف واحههایی از نور حجمی رخ گیرد. فاصله ساختمان جانبی از ساختمان مهم نباید خیلی مضاعف باشد. موضوع کلیدی نورپردازی این فضاها آن است كه مردمان چطور به لحاظ رسند و چه احساساتی داشته باشند. ممکن هست آسایش و راحتی در محوطهی عمومی محدود باشد به این معنی که این‌که یک محوطهی نشستن و یکسری جای محدودی وجود داشته باشد. اما در رستورانهای مجلل كه قابلیت صرف غذا برای مدت طولانی در ضمن دعوا و استراحت وجود دارد تمهیدات فراوانی میتوان اندیشید كه ماندگاری خرید کننده را در فضا بیشتر كند. اقتصاد اکثری از کشورها بر صنعت توریسم تکیه دارد. 2-2-3- کاربات: کاربات چنانکه پیداست منزل کاروان هست و پیش از اسلام بجای کاروانسرا بکار می رفته و آن نیز مثل رباط دارای اتاق و حوض و یا پایاب میباشد و گهگاه فقط دو یا سه اتاق دارد و نمونه آن در آبادیهای کنار شاهراه قدیمی عجم خودنمایی می کند. هر قدر هم كه در طراحی معماری این قسمتها سهلانگاری شده باشد یك طراح داخلی اصلی نورپردازی مطلوب میتواند همین بخشهای مرده را احیاء كند. روش نورپردازی صرفاً سقفی، اکثر به ساخت سایهها میپردازد تا نورپردازی، و زیرا سناریویی برای طراحی نور ندارد، بیهیچ مزیتی تشخیص چهرهها و اماكن را دچار ایراد و ابهام ضوابط طراحی هتل آپارتمان pdf میكند. خلق دیدهای متنوع هم بهانهی لطف می باشد به جهت عوض كردن منابع نورپردازی در طول روز نورپردازی موضعی یا این که زمینهای تابلوها و شمارهها و به كارگیری نورهای كفی فراافكن در امتداد جدارههای راهروها میتواند متناوباً صحنههای نمایشی متنوعی تولید كند. نور باید فضایی ملایم اخلاق و رفتار كند و به این خواسته دارای در حیث گرفتن میزان نور روز در هر ساعت یك سیستم كنترل هوشمند نور كه فضاهای صبحانه، ناهار و شام را به صدق نورپردازی كند، اضطراری مینماید. علاوه بر نورپردازی گرم محیطی با كمك لایههای متفاوتی از نور، ممكن است اشیای خاصی از گزاره مجسمهها و دستههای گل را گزینه تاكید قرار دارد، بخشهای متمایز از دیوار را نورانی كرد و قسمتهای انتزاعی مختلفی بر آن آفرید، نور را به رخ پوشیده در پشت میزها و مبلمان طراحی كرد و نورهایی در سطح پایین، نورپردازی لبهها و زمینهی اشیاء شیشهای، میلههای كاتد سرد و فیبرهای نوری به كار گرفت تا فضا را تا حد امكان مجسمهوار، جالب و سه بعدی تعریف كرد. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم طراحی هتل دارای شیوه معماری پایدار بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.