هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده باید حساس اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی دارای اعتنا به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که برای ارتقاء شتاب و توان اتومبیل گزینه استعمال قرار می گیرد ، به جهت این‌که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید این آیتم یکی از از موردها واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌گردد و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط مهم طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت دشوار و نیازمند به دانش مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا میرود و افراد توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و کلیدی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاشتن همین قطعه باعث بروز ویژگیهای متمایز در اتومبیل هم میشود. در صورتی که در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی سرعت و کارایی بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و تولید این قطعه مهم دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری حیاتی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حیاتی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می گردند و پروسهی انجام این رخداد اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه کلیدی مانیفولد، زیاد پر سرعت و آسانتر است و همین مسئله خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه با هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.