چکیدۀ مقاله باید حداکثر 300 کلمه باشد

یکی از بخش های مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه میباشد، اطلاعاتی می باشد که در شیوه مطالعه بیان میگردد. واژگان کلیدی: نویسنده می بایست واژگان کلیدی دارای ارتباط مهم مورد قضیه مقاله را در انتها منتخب اهمیت تیتر واژگان حیاتی ابلاغ دانلود مقاله پارسی word کند. به طوریکه خواننده بتواند براحتی در مورد مقدار دستیابی به هدف ها قضاوت کند. در مطالعات کیفی طبقات، درونمایه ها یا مفاهیم و یا این که تبیین نظری یافته ها در رابطه اهمیت پدیده مورد مطالعه به یار تفسیر مختصر، مرتبط و واضح کننده ابلاغ گردد . در همین بخش توده بندی آخری یافته ها ملازم کلیدی سفارش ها، کاربردهای بخش یافته ها یا نتیجه ها در پرستاری بیان گردد . یافته ها : در مطالعات کمی, دانلود نوشته در آیتم فقر یافته ها متناسب حساس هدف به تفکیک گروههای مطالعه اهمیت آزمونهای آماری به کارگیری شده به همپا نتیجه های و ضریب و فاصله اطمینان بیان گردد. ۳- یافته های غیر قابل انتظار نیز تحلیل و تعبیر و تفسیر گردند. توجه: لحاظ به این‌که همگی طرحهای تحقیقاتی و نقطه نهایی طومار های دانشجوئی دانشگاهها بر پایه کمیته کشوری خوی در پژوهشهای زیست طبی در کمیته های اخلاق تحلیل و کد مربوطه را دریافت می کنند لذا ضروری است کد کردار مقاله حاضر در بخش توضیح ضمیمه درج گردد در غیر اینصورت مقاله بررسی نخواهد گردید. دیتا هایا مطالب دیگر وابسته به بخش مقدمه یا این که نتیجه ها تکرار نشوند. ۴- داده ها و یافته هایی که در جداول و نمودارها ارایه می گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در آیتم توزیع آن‌ها در متن توده بندی رخ گیرد. عاقبت گیری آخری باید شامل توده بندی آخری و مختصر از مطالب بحث در ارتباط حساس هدف کلی یا این که فرضیه یا این که سؤال حساس پژوهش باشد. پژوهش در پزشکی ۱۳۷۷؛ سال ۲۲، شماره ۲: صفحات: ۱۳۵ تا ۱۴۵ . پاسخ طومار به سردبیر، از جانب نویسنده نوشته مورد نقد در آیتم دفاع از نظرات و یافته های علمی خویش حداکثر می تواند تا ۱۰۰۰ کلمه و واژه و حاوی یک شکل یا جدول باشد. یافته ها در مطالعات کمی شامل: ۱- بررسی مقدار و توزیع متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر(نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههای مطالعه) ۲- یافته های اهمیت بر شالوده هدف ها مطالعه به روشنی و به ترازو کافی ارایه گردد.