25 اشتباهی که در بازسازی ساختمان نباید انجام داد! – مجله اینپین

درسال ۱۳۰۹ هجری خورشیدی در پی تصمیم رضاخان به جهت تاسیس بانکهای نو از یک مدرسه معماری در آلمان به نام باهاوس التماس شد تا بر روی معماری بومی خوزستان مطالعه و درنهایت طرح معماری بنای دانش گاه سه گوش فعلی را توصیه کند. ساختمان سه گوش در سال ۱۳۰۹ بهعنوان مقر بانک ملی مرکزی اهواز افتتاح شد، در سال ۱۳۱۱ مقر اداره حکومتی ولایت (استانداری) بود و در سال ۱۳۲۱ به مقر ارتش متفقین در خوزستان (در دوران اشغال اهواز در جنگ جهانی دوم) تبدیل شد. در زمان پهلوی اول، این بنا به پیشنهاد سلطان تاسیس شد تا ساختمان اساسی بانک مرکزی در شهر اهواز باشد. بنا ساختمان به عامل این‌که حساس صرف هزینه و دوران کاهش محقق میگردد طرفداران بیشتری بازسازی ساختمان به انگلیسی دارد. به گفته رجبعلی لباف خانیکی در واقع بعد از آن از این که بنا دوباره چینی میشود می بایست اهمیت به کار بردن مصالحی از متاع دیگر یا چیدمان گوناگون مشخص و معلوم کنیم که همین قسمت از سازه مجدد چینی شده است. طراحی همین ساختمان در اصل آلمانی هست، از کاشی کاریهای طراحی اسلامی و طاقهای بلند در آن بهره گرفته شده و سبک کاشی کاری و آجرکاری آن و کارهای تزییناتی که اصلی آجر انجام گرفته در حالا حاضر منسوخ شده و همین سازه نمادی از هنرهای از در میان رفته و نگینی در دل بناهای شهر اهواز است. کاربری همین ساختمان در سال ۱۳۵۰ به دانش گاه ادبیات و زبانهای خارجی کالج جندیشاپور تبدیل و در سال ۱۳۸۹ تخلیه و به دانش گاه ادبیات و علم ها انسانی واقع در دانشگاه شهید چمران منتقل شد. مهم همین تعیین و تغییر تحول می قدرت از فضا و زیربنای ملک به کارگیری بهتری داشت و برای کل افراد خانواده اتاق اختصاصی طراحی نمود و این یکی دیگر از عارضه ها نوسازی ساختمان به شمار می رود. برای ارتباط حیاتی همین مجموعه می توانید از روش های ارتباطی ذکر شده در ذیل ورقه به کار گیری نمایید. این موضوع نیز مضاعف ارتفاع نکشید و یکسری سال بعد، به عارضه ها متمایز تصمیم گرفته شد که ساختمان استانداری به جای دیگری منتقل شود و همین مکان تبدیل به ستاد فرمانداری در خوزستان شد. ساختمان سه گوش در سال ۱۳۳۶ به مبلغ ۲ میلیون و دویست هزار تومان از خزانه ملی کشور‌ایران خریداری و به دانشگاه طبی کالج جندیشاپور تبدیل شد. دانشکده جندی شاپور هم همین سنت تغییر و تحول کاربری دانشگاه سه گوش را تکرار کرد و بارها نهادهای متفاوتی را مثل مرکز سمعی بصری و یا این که ساختمان مرکزی را در آن دایر کرد. سه گوش از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ علم سرای عالی تربیت دبیر، مرکز علم ها مبنا دانشگاه جندیشاپور، مرکز علمی و سمعی بصری دانش کده جندی شاپور، دانش گاه علوم و سازمان مرکزی این دانشگاه بود. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه فیلم نوسازی ساختمان بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.