5 حوزه ای که فروشندگان باید در آنها پیشرفت کنند

حوزه‌های زیادی در فرآیند فروش وجود دارد که فروشندگان معتقدند چالش‌برانگیز نیستند، اما خریداران می‌گویند که فروشندگان در آن‌ها چندان مؤثر نیستند.

این بر اساس گزارشی از گروه RAIN است که بر اساس داده های نظرسنجی از فروشندگان و خریداران است.

یک اینفوگرافیک (زیر) به یافته های تحقیق نگاه می کند.

به طور خاص، پنج حوزه را بررسی می‌کند که در آن شکاف قابل‌توجهی بین اعتماد به نفس فروشندگان و نارضایتی خریداران وجود دارد: برقراری ارتباط با ارزش، ارائه ایده‌ها، هدایت از طریق کشف نیازها، مذاکره در معاملات، و ایجاد مورد ROI.

اینفوگرافیک را بررسی کنید:

5 حوزه ای که فروشندگان باید در آنها پیشرفت کنند