5 مهارت مهم در آینده بازاریابی

بر اساس تحقیقات اخیر Drift ، مدیران می گویند مهارت در بازاریابی محتوا ، استراتژی و تجزیه و تحلیل داده ها مهمترین مهارت برای بازاریابان در آینده خواهد بود.

این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی بیش از 100 رهبر بازاریابی در 25 صنعت تهیه شده است.

53 درصد از پاسخ دهندگان می گویند مهارت های بازاریابی محتوا برای آینده ضروری خواهند بود ، 45 درصد مهارت های مدیریت استراتژی و نام تجاری ، 41 درصد مهارت های داده و تجزیه و تحلیل ، 40 درصد مهارت های بازاریابی و بینش مشتری و 31 درصد مهارت های اتوماسیون بازاریابی را می گویند.

5 مهارت مهم در آینده بازاریابی


رهبران بازاریابی می گویند فناوری هایی که بیشترین تأثیر را در آینده بازاریابی خواهند داشت هوش مصنوعی ، مارچ ، ویدئو ، تلفن همراه و دستیارهای صوتی/چت/دیجیتال هستند.

5 فناوری برتر که بیشترین تأثیر را در آینده بازاریابی خواهند داشت

رهبران بازاریابی می گویند بزرگترین چالشی که با آن روبرو هستند ، کمبود پهنای باند برای اجرای اهداف و اهداف است.

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی از بیش از 100 رهبر بازاریابی در 25 صنعت تهیه شده است.