آیا بازاریابان دسترسی به ایمیل را در نظر می گیرند؟

بر اساس تحقیقات اخیر Pathwire و Ascend2، بازاریابان در شرکت های سازمانی بسیار بیشتر از بازاریابان در مشاغل کوچک، عوامل دسترسی به ایمیل را هنگام ایجاد کمپین در نظر می گیرند.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 92 متخصص بازاریابی ایمیلی است که در آوریل 2021 انجام شد و دومین نظرسنجی از 87 متخصص بازاریابی ایمیلی که در ژوئن 2021 انجام شد.

حدود 65 درصد از بازاریابان در شرکت‌های سازمانی (بیش از 500 کارمند) می‌گویند که فاکتورهای دسترسی به ایمیل مانند کنتراست رنگ، صفحه‌خوان‌ها و انطباق ADA را در طول تولید ایمیل و قبل از استقرار در نظر می‌گیرند. این در مقایسه با تنها 42 درصد از نشانگرها در مشاغل کوچک (کمتر از 50 کارمند) که همین را می گویند.

در نظر گرفتن عوامل دسترسی به ایمیل در کسب و کار کوچک در مقابل شرکت

رایج ترین رویکردهایی که بازاریابان می گویند برای رسیدگی به دسترسی استفاده می کنند، نوشتن سرفصل های کوتاه و توصیفی (56٪ می گویند که دارند) و دیدن لینک ها و دکمه ها (54٪) آسان است.

چگونه بازاریابان کمپین های ایمیل خود را در دسترس تر می کنند

حدود 49٪ از بازاریابان می گویند که هنگام طراحی و توسعه ایمیل ها برای دسترسی به تعامل صفحه کلید / صفحه خوان را در نظر می گیرند و 38٪ می گویند که دید ضعیف را در نظر می گیرند.

هنگام طراحی ایمیل برای دسترسی، بازاریابان موقعیت هایی را در نظر می گیرند

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 92 متخصص بازاریابی ایمیلی است که در آوریل 2021 انجام شد و نظرسنجی دوم از 87 متخصص بازاریابی ایمیلی که در ژوئن 2021 انجام شد.