آیا مشاغل دستورالعمل های تجاری ایجاد و استفاده می کنند؟

بر اساس تحقیقات اخیر Lucidpress ، کمتر از یک سوم مشاغل می گویند که دارای دستورالعمل های تجاری هستند که به خوبی شناخته شده و توسط اکثر سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 452 متخصص است که برای مشاغل در طیف وسیعی از صنایع کار می کنند.

تنها 30 درصد از پاسخ دهندگان می گویند که دارای دستورالعمل های تجاری هستند که توسط سازمان آنها هنگام ایجاد محتوا ، تبلیغات ، ارائه ها و سایر مطالب مورد استفاده قرار می گیرد.

حدود 23 درصد می گویند که دستورالعمل های نام تجاری آنها فقط توسط تیم های خلاق آنها استفاده می شود و 19 درصد می گویند که دستورالعمل هایی را دارند که بعضی اوقات رعایت می شوند. و 13 درصد می گویند که دستورالعمل هایی دارند که استفاده نمی شوند و/یا یافت نمی شوند.


حدود 15 درصد از پاسخ دهندگان می گویند کسب و کار آنها هیچگونه دستورالعمل تجاری ندارد.

درصد شرکت هایی که به طور گسترده از دستورالعمل های نام تجاری استفاده می کنند

حدود 77 درصد از پاسخ دهندگان می گویند محتوای خارج از نام تجاری حداقل چند بار در سال توسط کسب و کار آنها ایجاد می شود.

هر چند وقت یکبار محتوای خارج از نام تجاری در شرکت ها ایجاد می شود

حدود 92 درصد از پاسخ دهندگان می گویند کسب و کار آنها از الگوهای خلاقانه استفاده می کند ، اگرچه تنها 16 درصد می گویند که الگوها در کل سازمان آنها استفاده می شود.

چه کسی در یک شرکت از الگوها استفاده می کند

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی از 452 متخصص است که برای مشاغل در طیف گسترده ای از صنایع مختلف کار می کنند.