اسید بوریک و کاربردهای آن

به خصوص بضاعت و توان انقطاع کردن کلسیم یونی از سرم خون را داراست که می تواند سبب به ایست قلبی و جزء‌جزء‌کردن استخوان شود. کاربرد بوریک اسید در اغلب موردها به جهت ضدعفونی کردن و گندزدایی و همچنین به جهت در اختیار گرفتن سرعت رخنه هستهای در کارخانههای انرژی هستهای می باشد. اسید بوریک برای نگهداری از چوب ها به شکل خام کاربرد قابل توجهی دارااست و همین کاربرد سال های سال میباشد که ترویج متعددی دارد. به تیتر نمونه در گذشته از اسید بوریک برای ضدعفونی و معالجه زخم به کارگیری می شد. بوریک اسید زمانی وارد بدن می شود به شتاب جذب میگردد. اسید بوریک (Boric acid) یا بوریک اسید، کلیدی فرمول شیمیایی H۳BO۳ که در گونه بندی اسیدها ، جزو اسیدهای اساسی اقتدار ملایم قرار می گیرد و کلیدی نام هایی همچون اسید بوریک یا این که اورتو بوریک اسید شناخته می شود. 4. هندسه مولکولی تام بوریک اسید، مسطح مثلثی است. اصطلاح اسید بوریک ممکن هست گهگاه به هر یک از همین ترکیبات اشاره شود. 2. هر مولکول اسید بوریک حیاتی پیوندهای منفرد بور-اکسیژن است. بوریک اسید در صورت تماس دارای پوست اسید بوریک صنعتی سمیت پاره ای دارد. حتی می بایست از تماس همین ماده با جراحت ها و جراحات گشوده و عمیق بدن، جلوگیری کرد. اتی مدن همچنان به افزایش ایجاد بور و محصولات آن و انجام آزمایش بر روی بور و محصولات بور کلیدی فناوری های پیشرفته , اسید بوریک کود مطابق اصلی استاندار های بین المللی کیفیت ادامه می دهد . در پوشش های سرامیکی و مینایی، در چسب ها، به عنوان جاری کننده و در اکثری از محصولات مصرفی و صنعتی از آن استعمال می شود. از پوستگی ناشی از رطوبت و بی آبی دوری می کند. همینطور باند شیمیایی آب را آزاد می نماید تا احتراق بخش اعظم را کمتر دهد. خاصیت ضد سرطانی بوریک اسید: اهمیت اعتنا به تحقیقات انجام شده، اسید بوریک می تواند بر کمتر رشد سلول های سرطانی موثر باشد که اهمیت توجه به میزان مصرف، اثر گذاری آن بخش اعظم می شود. از آن جایی که این اسید کار کشته هست رویش باکتری ها را کنترل کرده و کاهش دهد، بدین ترتیب استعمال از آن در صنعت چرم سازی، به دفع حشرات و گونه های میکروارگانیسم ها نیز امداد می کند. این ماده یک سم معده هست که اثرات متابولیسمی بر بر روی حشرات دارااست و همینطور از پودر خشک آن در جهت سایندگی ستون فقرات حشرات استفاده می شود.