چگونه هوش مصنوعی بر ارائه نتایج جستجوی مرتبط تأثیر می گذارد

طبق تحقیقات اخیر Lucidworks، اکثر متخصصانی که در نقش های متمرکز بر جستجوی آنلاین کار می کنند، می گویند هوش مصنوعی برای ارائه نتایج مرتبط در آینده بسیار یا بسیار مهم خواهد بود.

این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی از 100 متخصص جستجو (افرادی که مشاغل آنها شامل مسئولیت جستجوی آنلاین است، مانند مهندسان، دانشمندان داده‌ها و کارشناسان تجارت دیجیتال) است.

حدود 52 درصد از متخصصان جستجو معتقدند که هوش مصنوعی در آینده برای ارائه نتایج جستجوی مرتبط بسیار مهم خواهد بود و 36 درصد معتقدند که بسیار مهم خواهد بود.

هوش مصنوعی چقدر برای ارائه نظرسنجی نتایج جستجوی مرتبط مهم خواهد بود

حدود 40٪ از متخصصان جستجو می گویند ارائه نتایج جستجوی مرتبط به تلاش بیشتری در آینده نیاز دارد، 32٪ می گویند که به تلاش کمتری نیاز دارد و 28٪ می گویند که به همان میزان تلاش نیاز دارد.

جستجوی مرتبط به چه میزان تلاش در نظرسنجی آینده نیاز دارد

حدود 36٪ از متخصصان جستجو جمع آوری داده های سیگنال با کیفیت را به عنوان مهم ترین عامل برای ارائه نتایج جستجوی مرتبط، 34٪ تجزیه و تحلیل داده ها و 30٪ انجام اقدامات صحیح با داده ها را ذکر می کنند.

آنچه برای ارائه نظرسنجی نتایج جستجوی مرتبط مهم است

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی از 100 متخصص جستجو (افرادی که مشاغل آنها شامل مسئولیت جستجوی آنلاین است، مانند مهندسان، دانشمندان داده‌ها و کارشناسان تجارت دیجیتال) است.