چگونه ChatGPT می تواند برای بازاریابان ارزش ایجاد کند

بر اساس تحقیقات اخیر Chief Outsiders، مدیران ارشد بازاریابی می گویند فناوری های هوش مصنوعی مانند ChatGPT می تواند در زمینه هایی مانند تولید محتوا و مدیریت محتوا بسیار مفید باشد.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در سال 2023 بین 80 مدیر ارشد بازاریابی با تجربه Fortune 500 انجام شد.

پاسخ دهندگان می گویند قابلیت های CMO که در آن ChatGPT و سایر فناوری های مولد هوش مصنوعی به احتمال زیاد بیشترین ارزش را دارند، ایجاد و مدیریت محتوا، تحقیقات بازار و بینش رقابتی و بازاریابی دیجیتال است.

قابلیت‌های CMO که ChatGPT و هوش مصنوعی مولد نتایج بررسی ارزش را برای آن‌ها ارائه می‌کنند

CMO ها می گویند اولویت های اصلی که در سال 2023 به آنها محول شده است، تعیین دستور کار رشد و افزایش تولید سرنخ است.

اولویت های اصلی برای CMOها در سال 2023

CMOها می گویند که انتظار دارند عمده ترین موانع رشد در سال 2023 تورم و مسائل مربوط به استعداد/کار باشد.

انتظار می رود CMOs موانع اصلی رشد در سال 2023 باشد

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در سال 2023 بین 80 مدیر ارشد بازاریابی با تجربه Fortune 500 انجام شد.