کسب و کار جدید برای آژانس های بازاریابی در سال 2021

بر اساس تحقیقات اخیر RSW/US، امسال برای آژانس‌های بازاریابی بهتر از سال گذشته بوده است، به طوری که اکثر آنها در سال 2021 در مقایسه با سال 2020 فرصت‌های تجاری جدید بیشتری پیدا کردند.

این گزارش سالانه بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده در سپتامبر و اکتبر 2021 بین 120 مدیر اجرایی که برای آژانس های بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی کار می کنند، تهیه شده است.

حدود 51 درصد از مدیران آژانس های بازاریابی می گویند تعداد فرصت های کسب و کار جدید نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و 37 درصد می گویند که به همان میزان باقی مانده است. تنها 12 درصد از مدیران آژانس های بازاریابی می گویند تعداد فرصت های تجاری جدید نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

تغییر در فرصت های تجاری برای آژانس های بازاریابی

حدود 38 درصد از مدیران آژانس های بازاریابی می گویند که دستیابی به کسب و کار جدید در سال 2021 در مقایسه با سال گذشته آسان تر بوده است و 35 درصد نیز می گویند که به همین شکل باقی مانده است.

در سال 2020، بیش از دو سوم (67٪) از مدیران آژانس بازاریابی گفتند که دستیابی به تجارت جدید در مقایسه با سال قبل دشوارتر شده است.

مشکل آژانس های بازاریابی در به دست آوردن کسب و کار جدید

مدیران آژانس های بازاریابی می گویند موثرترین ابزار/رویکردها برای ایجاد کسب و کار جدید در سال گذشته کسب و کار از مشتریان فعلی و ارجاعات بوده است.

ابزارهای موثر در ایجاد کسب و کار جدید برای آژانس های بازاریابی

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده در سپتامبر و اکتبر 2021 بین 120 مدیر اجرایی که برای آژانس های بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی کار می کنند، تهیه شده است.