6 معیار برای تقسیم بندی بازار

تقسیم بندی بازار – تقسیم مخاطبان هدف شما به دسته های کوچکتر که ویژگی های مشابهی دارند – می تواند یک رویکرد قدرتمند برای بازاریابان باشد.

چند راه که می تواند برای برند شما مفید باشد عبارتند از کمک به ایجاد تبلیغات هدفمند، ایجاد روابط قوی تر با مشتریان و شناسایی با انگیزه ترین مخاطبان شما.

بنابراین، از چه فیلترهایی می توانید برای تقسیم بندی بازار خود استفاده کنید؟

یک اینفوگرافیک (در زیر) از Semrush شش معیار را که اغلب توسط بازاریابان استفاده می شود بررسی می کند: جغرافیایی، جمعیتی، روانشناختی، رفتاری، رسانه ای و سود.

اینفوگرافیک را بررسی کنید:

اینفوگرافیک معیارهای اصلی تقسیم بندی مشتری