بستن معاملات B2B – دشوارتر از زمان همه گیری

بر اساس تحقیقات اخیر Showpad ، بسیاری از فروشندگان B2B می گویند که همه گیری COVID-19 بستن معاملات را دشوارتر کرده است زیرا خریداران تصمیمات را به حالت تعلیق درآورده و/یا اولویت بندی کرده اند.

این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی بیش از 400 متخصص فروش B2B (پزشکان ، مدیران و مدیران اجرایی) از سراسر جهان تهیه شده است.

حدود 46 درصد از پاسخ دهندگان می گویند بستن معاملات از زمان شروع همه گیری دشوارتر بوده است زیرا خریداران B2B تصمیمات خرید را به حالت تعلیق درآورده اند و 43 درصد می گویند این کار دشوارتر بوده است زیرا خریداران در اولویت اولویت قرار گرفته اند.

چرا بستن معاملات در طول همه گیری سخت تر بوده است


بیشتر فروشندگان B2B می گویند که از زمان شروع همه گیری با چالش های رایج فروش روبرو شده اند ، مانند ناتوانی در دسترسی به محتوا ، مشکل در تعامل با تماس ها ، عدم آموزش برای موفقیت در فروش از راه دور و عدم دسترسی به فناوری لازم.

چالش های فروشندگان از زمان و قبل از همه گیری

بیشتر فروشندگان B2B همچنین می گویند که از زمان شروع همه گیری با چالش های مشترکی در زمینه فروش روبرو شده اند ، مانند حفظ همکاری م functionalثر بین عملکردی و مبارزه با سوار شدن.

چالش های توانمندسازی از زمان همه گیری

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی بیش از 400 متخصص فروش B2B (پزشکان ، مدیران و مدیران اجرایی) از سراسر جهان تهیه شده است.