مدیریت فضای کار از راه دور در سال 2021

بر اساس تحقیقات اخیر CraftJack ، تقریباً دو سوم افرادی که در خانه کار می کنند می گویند از تختخواب خود کار کرده اند.

این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی انجام شده در ژوئن 2021 بین 1520 آمریکایی که در حال حاضر به طور کامل یا عمدتا در خانه کار می کنند ، تهیه شده است.

حدود 65 درصد از پاسخ دهندگان می گویند از روی تخت کار کرده اند و 68 درصد می گویند که از روی نیمکت خود کار کرده اند.

تنها 32 of از کارگران از راه دور می گویند یک دفتر کار اختصاصی در خانه فضایی است که اغلب از آن کار می کنند.


آمار فضای کار از راه دور

حدود 91 درصد از کارگران از راه دور می گویند تلاش کرده اند تا در زمان همه گیری فضای کار خانه خود را بهبود بخشند: 57 درصد می گویند که یک صندلی خریداری کرده اند و 51 درصد می گویند که یک میز خریداری کرده اند.

چگونه کارگران از راه دور فضای کار خانه خود را بهبود بخشیده اند

حدود 64 درصد از کارگران راه دور می گویند تلاش کرده اند تا زمینه تماس های ویدئویی خود را بهبود بخشند و 63 درصد نیز گفته اند که برای بهبود ظاهر خود در تماس های ویدئویی هزینه کرده اند.

چگونه کارکنان راه دور زمینه تماس های ویدئویی را بهبود بخشیده اند

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی انجام شده در ژوئن 2021 بین 1520 آمریکایی که در حال حاضر به طور کامل یا عمدتا در خانه کار می کنند ، تهیه شده است.